Ngắn hạn

Bồi dưỡng kiến thức bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng kiến thức bảo quản tu bổ phục hồi di tích do trường Đại học Văn Hóa được tổ chức thường xuyên các khóa ngắn hạn. Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện và năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích điều bắt buộc phải trải qua k